Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Industriële elektrificatie essentieel voor windparken

 

Offshore windparken hebben om in 2030 11,5 gigawatt energie rendabel te leveren ondersteuning nodig. Het meest haalbare is om de industrie te ondersteunen met elektrificatie of de inzet van groene waterstof. Dit staat in het rapport The business case and supporting interventions for Dutch offshore wind dat het Noorse adviesbureau Afry schreef voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Een gemiddeld project voor wind op zee boekt nu wel winst, maar die is niet hoog. In de toekomst kan de markt zich ongunstig ontwikkelen waardoor nieuwe investeringen minder snel rendabel zijn. Zonder aanvullende maatregelen zou verdere groei van wind op zee dan niet zonder subsidie kunnen. Het Noorse onderzoek laat zien dat vraag en aanbod in balans moeten blijven, dus is er bij verdere groei van wind op zee ook verdere ontwikkeling van de vraag nodig. Die vraag komt dan bijvoorbeeld uit de industrie of door een groei in de productie van groene waterstof. 

Schaalvergroting 

De kosten voor de realisatie van windparken kunnen in principe dalen door schaalvergroting en innovaties. Afry schat deze kostenreductie in op veertien procent tussen nu en 2030. De risico’s om de opgewekte capaciteit goed te benutten, blijven echter groot door onzekerheden over de prijsontwikkelingen op de energiemarkt en de financieringsrisico’s.  

Groene energievraag 

Afry ziet vooral kansen in verhoging van flexibiliteit in productie en consumptie van elektriciteit. Door de vraag naar elektriciteit te flexibiliseren, past dit beter bij het variabele duurzame aanbod. De inzet van windstroom voor directe elektrificatie en productie van groene waterstof helpt de industrie op een goedkope manier te verduurzamen. De windsector kan op haar beurt een gezonde businesscase behouden door een toenemende vraag naar duurzame elektriciteit.  

Zekerheden 

De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) NWEA signaleert het probleem van vraagsturing al enkele jaren, zowel bij de industrie als de overheid. Als de industrie daadwerkelijk wil elektrificeren, vraagt dit om grote, langjarige investeringen en nieuwe technieken. Voor zowel de wind energiesector als de industrie is timing essentieel. Om die reden is afwachten tot ‘de markt zijn werk doet’ niet verstandig. Zonder zekerheden blijven investeringen in de industrie achter. Hier heeft de overheid een belangrijke rol om via beleidsmaatregelen duidelijkheid te geven aan alle sectoren. NWEA zoekt ondertussen samen met de industrie naar kansen voor meer samenwerking. 

Stimulering windenergie 

DNederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) wil meer zekerheden van de Rijksoverheid voor groene industriële energie. Nu groeit het aanbod van windenergie op korte termijn harder dan de vraag naar duurzame stroom. Met name omdat de industrie in Nederland nog te weinig elektrificeert. 

Daarnaast pleit de NWEA voor kostenreductie. Dit kan door met een langere vergunningstermijn. Windparken kunnen zo de kosten in veertig jaar in plaats van dertig jaar terugverdienen.  

Ook wil de NWEA dat de overheid bij kan springen. In Groot-Brittannië en Denemarken kiest de overheid voor een backup-systeem waarmee de overheid de risico’s op het niet halen van klimaatdoelen niet eenzijdig bij de markt neerlegt maar meer verdeeld. Zo’n systeem zou de energietransitie in Nederland kunnen versnellen. 

Hoor tijdens het kennisprogramma van de beurs hoe de industrie kan bijdragen aan vergroening van de elektriciteitsvoorziening. 

Ga terug