Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Industrie moet niet wachten op waterstof

De industrie hoeft niet te wachten op toekomstige innovaties zoals waterstof en all-electric toepassingen om haar energievoorziening te verduurzamen. De sector kan nu al op rendabele wijze energie besparen, waardoor ze minder duurzame energie nodig heeft om haar CO2-uitstoot fors te verminderen. Dat meldt FedEC, de vereniging van energieadviseurs, in een visiedocument.

FedEC richt zich met haar boodschap op het Klimaatakkoord, dat a.s. dinsdag 10 juli als voorstel op hoofdlijnen wordt gepresenteerd in Den Haag. Het akkoord, dat in het najaar wordt gesloten, bevat afspraken tussen overheid, bedrijfsleven en milieuorganisaties om de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen. Een van de overlegtafels voor het Klimaatakkoord gaat over de CO2-reductie door de industrie. De werkgroep industrie van FedEC vindt de voorstellen voor de industrie teveel gericht op toekomstige innovaties, zoals waterstof. Volgens FedEC kan op dit moment in de industrie ruim 50 procent van de energietransitie worden ingevuld met bestaande technologieën.

Waterstof als alternatief?
“Van de industrie wordt gevraagd om van het gas af te gaan, maar de overgang naar all electric kan nu nog maar voor een klein deel worden ingevuld met duurzame energie. Hoe de energie van de toekomst er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk, maar de industrie gaat zeker stappen zetten naar fossielvrij (zonder olie, kolen of aardgas).” FedeEC ziet dat er een sterke lobby op gang is gekomen om waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen in te zetten. “Dat leidt er op dit moment toe dat er meer vraag ontstaat naar duurzame energie, maar de opwekking ervan loopt achter bij de vraag, waardoor netto weinig of geen CO2-reductie wordt behaald.”

Eerst energie besparen
Volgens FedEC moet de industrie allereerst inzetten op energiebesparing. “Hoe minder energiebehoefte er is, des te minder duurzame energie hoeft te worden opgewekt.” Daarnaast noemt FedEC vijf andere manieren om de energietransitie te versnellen, zoals benutting van restwarmte, sluiten van ketens en toepassen van natuurlijke grondstoffen, creëren van koplopers, samenwerken en uitwisselen van kennis, en opleiden van technisch personeel dat om kan gaan met de nieuwe duurzame technologieën. Energieadviseurs kunnen hierin een rol vervullen, meldt FedEC.

Innovaties onzeker
FedEC: “Bedrijven hebben veelal geen idee op welk duurzaam paard ze moeten wedden. Ze hebben behoefte aan richting, maar gezien de veelheid aan keuzemogelijkheden en onzekerheden in de technologische ontwikkelingen blijven veel bedrijven op hun handen zitten. Op sectorniveau zijn routekaarten beschikbaar die sterk op innovaties leunen. Het is echter zeer de vraag of die innovaties tijdig vruchten zullen afwerpen.”

Masterplan
FedEC stelt voor om alle grote bedrijven te begeleiden met een ‘masterplan voor de energietransitie’ door gekwalificeerde teams van energieadviseurs.

Download hier het visiedocument

Ga terug