Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Biomassa klimaatvriendelijker dan geïmporteerd aardgas

 

Houtige biomassa is zeventig tot ruim negentig procent klimaatvriendelijker dan aardgas, blijkt uit onderzoek van Royal HaskoningDHV in opdracht van de NVDE. Het onderzoek vergeleek de emissies van houtige biomassa en van aardgas. In beide gevallen werd de broeikasgasemissie van de hele keten bekeken: van bos of gaswinning tot en met de levering van warmte aan huizen en industrie. 

Bij het gebruiken van biomassa voor warmteproductie komen gemiddeld meer verzurende en vermestende verbindingen en fijnstof vrij dan bij aardgas. Om de effecten door emissies van broeikasgassen en schadelijke stoffen onderling te vergelijken zijn beide omgerekend in milieukosten. Per saldo liggen de totale milieuschadekosten bij de biomassaketens ruimschoots lager dan bij de gasketens. Dit betekent dat de maatschappelijke winst van CO2-reductie beduidend groter is dan de schade van andere stoffen. 

Biomassa klimaatvriendelijker 

Royal HaskoningDHV onderzocht wat er gebeurt met de emissies door warmtelevering bij het aardgasvrij maken van woningen door gasgestookte CV-ketels te vervangen door een nieuw aan te leggen warmtenet, gevoed door een biomassaketel. Ook onderzocht ze datzelfde effect bij het vervangen van een aardgasketel voor stoomlevering voor industriële processen door een biomassaketel. 

Het onderzoek beschouwde vier vormen van biomassa: houtsnippers uit onderhoud aan bos en plantsoenen in Nederland; houtpellets uit pulphout uit bos uit de VS; reststromen uit de VS; en houtpellets uit de Baltische Staten. Ze vergeleek dit met aardgas uit Rusland, Noorwegen en Qatar. De studie focust op de broeikasgasemissies in de ketens van houtige biomassa en aardgas. 

Andere aspecten van deze vergelijking werden niet in detail beschouwd, zoals de effecten van biomassagebruik op bosbeheer en de leefomgeving in de regio van herkomst, de koolstofbalans en biodiversiteit, en de geopolitieke dimensie van import. Ook is ervan uitgegaan dat de gebruikte biomassa voldoet aan de geldende duurzaamheideisen. 

Duurzaamheid aardgas-import 

Volgens Royal HaskoningDHV is er grote onzekerheid over de methaan-emissies bij productie en transport in Rusland. De werkelijke emissies zijn mogelijk significant hoger dan waarmee nu is gerekend. Dat betekent dat de klimaatvoordelen van biomassa nog groter zouden zijn. De NVDE pleit ervoor dat er voor aardgas ook duurzaamheidscriteria gaan gelden, zoals die er al zijn voor biomassa. Van der Gaag: ‘Nederland is importeur van aardgas en heeft aardgas ook nog een tijd nodig. Daarom is het van belang dat ook deze keten transparant en zo duurzaam mogelijk is.’ 

Tijdens Industrial Heat & Power 2020 kunt u oplossingen zien voor zowel gasgestookte stoomopwekking als bio-installaties. 

Tijdens de beurs toont een aantal fabrikanten oplossingen voor biostoominstallaties. Vorig jaar toonde Poujoulat een rookgaswasser die ook nog eens warmte terugwon. 

Ga terug