Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Nobian zet volgende stap naar CO2-neutraal in 2030


Op 21 november ondertekenden het kabinet en zout- en chemiebedrijf Nobian een Joint Letter of Intent (inspanningsoverenkomst). In deze overeenkomst legden Rijk, provincies en Nobian de concrete uitwerking van de eerder opgestelde verduurzamingsplannen vast. Deze maatwerkaanpak is een primeur. Doel is om de CO2-uitstoot extra en sneller te verminderen, bovenop het Klimaatakkoord.

Nobian produceert en verwerkt zout dat nodig is voor essentiële producten voor alledaags gebruik zoals textiel, geneesmiddelen en desinfectiemiddelen. Maar ook voor producten die belangrijk zijn voor de energietransitie, zoals isolatiemateriaal, batterijen, elektrische auto’s, windmolens en zonnepanelen. Nobian streeft ernaar een van de duurzaamste chemiebedrijven in de EU te worden en te blijven.

Nobian en het demissionair kabinet ondertekenden eind vorig jaar al een Expression of Principles (intentieverklaring) met daarin de duurzaamheidsplannen van Nobian. Met deze plannen kan Nobian haar klimaatdoelstellingen met 10 jaar versnellen. Concreet betekent dit dat het bedrijf al in 2030 vrijwel geen CO2 meer zal uitstoten. Dat is een reductie van ruim 0,6 Mton CO2 per jaar en is significant meer reductie dan waar het bedrijf volgens het Klimaatakkoord aan moet voldoen.

Grote projecten

De grote projecten die Nobian binnen de maatwerkafspraken wil uitvoeren, zorgen naast CO₂-reductie, ook voor forse vermindering van de stikstofuitstoot en het aardgasverbruik. Nobian’s jaarlijkse emissie van stikstof zal worden teruggedrongen tot vrijwel nul in 2030. De gasreductie staat gelijk aan meer dan 1% van het totale gasverbruik in Nederland. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 250.000 huishoudens; vergelijkbaar met de stad Den Haag. Ook creëert Nobian door energiebesparing ruimte op het stroomnet in Rotterdam (vergelijkbaar met elektriciteitsverbruik van 50.000 huishoudens) en de mogelijkheid om elektriciteit flexibeler in te zetten, wat helpt om het elektriciteitsnet te balanceren en netcongestie te verminderen. Daarnaast is een project gericht op de ontwikkeling van ondergrondse energieopslag, dat van cruciaal belang is voor de energietransitie, onderdeel van de Inspanningsovereenkomst.

Inzet

Om deze verduurzamingsprojecten te versnellen en (financieel) haalbaar te maken, heeft Nobian bovenop haar eigen investeringen financiële steun van de overheid nodig. Dit gaat naar schatting om een bedrag tussen de 190 en 290 miljoen euro. De exacte investeringsbedragen worden bepaald bij de bindende maatwerkafspraken, die naar verwachting begin volgend jaar worden gemaakt, en zijn onder andere afhankelijk van materiaal- en energieprijzen. Ook wordt samen met de provincies en omgevingsdiensten gekeken hoe de vergunningstrajecten zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Tot slot wordt samen met netbeheerders geïnventariseerd wat er nodig is ten aanzien van de benodigde energie-infrastructuur.

Positief advies

De onafhankelijke Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie heeft getoetst of de plannen ambitieus en haalbaar zijn, of de projectplannen financieel en operationeel robuust zijn en of de gestelde doelen hiermee kunnen worden gehaald. De voorgestelde projecten zijn positief beoordeeld en de aanbevelingen voor verbetering zijn al verwerkt in de in november getekende overeenkomst. Hierbij zijn naast EZK en I&W ook de provincies Groningen, Zuid-Holland en Overijssel inhoudelijk betrokken. Het advies is samen met de JLoI openbaar gemaakt. De vervolgstap is nu het komen tot de bindende maatwerkafspraken.

Ga terug