Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Het managen van corrosie onder isolatie, de sluipmoordenaar in de procesindustrie

De roadmap COI van World Class Maintenance geeft een overzicht van het programma dat moet leiden tot volledige beheersing van COI in de procesindustrie.

In de (proces)industrie worden veel leidingen voorzien van een coating en ingepakt met isolerend materiaal. Het doel ervan is tweeledig: ervoor zorgen dat het product dat door de leidingen stroomt op de juiste temperatuur blijft én de leidingen beschermen zodat er geen corrosie optreedt wat mogelijk kan leiden tot lekkages.

“Corrosie onder isolatie of kortweg COI is een sluipmoordenaar in de (proces)industrie. Het is een degradatiemechanisme dat optreedt bij geïsoleerde leidingen en apparaten in het temperatuurbereik van ongeveer nul tot 150 graden Celsius.  Het fenomeen is lastig aan te pakken aangezien je tijdens reguliere inspecties geen direct zicht hebt op het probleem. Leidingen ‘uitpakken’ of het toepassen van dure technieken is nodig om COI te kunnen vaststellen. Dit zorgt met andere woorden voor een grote kostenpost ”, zegt Geert Henk Wijnants principal consultant bij Stork Asset Management, gespecialiseerd in risico gebaseerde inspectie, compliance en lange termijn vervangingsinvesteringen.

Complex
De problematiek is vaak complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. Wijnants: “Veel installaties in de industrie zijn al op leeftijd. Als er in het verleden niet altijd goed en gestructureerd aandacht voor dit probleem is geweest, leidt dit tot een hoger risico op lekkages. Voor BRZO-bedrijven is het risico het grootst aangezien er dan ook gevolgen voor de omgeving kunnen zijn, mocht er wat gebeuren. Zij kunnen zich dat soort lekkages niet permitteren.”

Nieuwe risico’s
De gehanteerde inspectiemethodes kunnen zelf ook weer nieuwe risico’s met zich meebrengen. “Wie leidingen inspecteert door de isolerende laag tijdelijk weg te halen, zal na de inspectie de leidingen weer moeten inpakken. Wanneer dit niet met zorg gebeurt en bijvoorbeeld de oude isolatie bij hergebruik een verminderde isolerende werking heeft, kan dit nieuwe problemen zoals vocht-inlek tot gevolg hebben. Bovendien zijn niet alle leidingen even eenvoudig te bereiken voor inspectie.”

Tot slot kunnen er zich problemen voordoen qua risicobeheersing. “Wat we hebben geconstateerd, is dat veel bedrijven in het verleden dit thema vanuit eigen perspectief hebben benaderd aangezien een gezamenlijke sector-brede aanpak ontbrak. Er is dus (nog) geen gedeeld beeld welke methodieken effectief zijn en welke niet.”

Project en roadmap
Veel bedrijven hebben met het fenomeen te maken. Daarom is WCM (World Class Maintenance) al een aantal jaar geleden gestart met een aanpak om het probleem gestructureerd en gezamenlijk aan te pakken. Ferry Visser, projectleider bij WCM en collega van Geert Henk bij Stork licht toe: “WCM faciliteert en coördineert de activiteiten om samen met industriepartners en kennisorganisaties – ondersteund door subsidies van de overheid - te komen tot innoverende onderhoudsoplossingen. Het programma rondom COI heeft drie doelen: het voorkomen van calamiteiten door selectie van geschikte coatings, tijdige detectie door adequate non destructive testing (NDT)-technieken en het opzetten van inspectie monitoringsystemen. De roadmap die we hebben opgesteld, geeft aan wat we de afgelopen jaren rond dit thema hebben gedaan, waar we nu staan en wat we de komende jaren nog willen doen.”

Best practice
Er is inmiddels een management-methode ontwikkeld om het risico van corrosie onder isolatie te beheersen. Visser: “Deze methode heeft de vorm gekregen van een best practice die bedrijven gratis kunnen gebruiken via de WCM-website. De best practice is uitgewerkt volgens een uniforme standaardopbouw (ISO HLS structuur) zodat de methode eenvoudig aan al bestaande managementsystemen kan worden toegevoegd.”

Methode
De methode bestaat onder meer uit de volgende onderdelen: (1) een op life cycle analyse gebaseerde kostenafweging om de toe te passen onderhoudsstrategie af te kunnen wegen; (2) Een bepaling van de meest geschikte niet-destructieve methodes om schade op bepaalde plaatsen vast te kunnen stellen; (3) Een levensduurverwachting voor coatings; (4) Een risicobeoordeling op basis van de EN 16991 standaard voor een installatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de gebruiksomstandigheden, de materiaalsoorten (C-staal / RVS) en de toestand van de isolatie; (5) En een efficiënte methode om prioriteiten te stellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de risicobeoordeling, om meerdere assets gefaseerd te kunnen onderhouden met behulp van de toegepaste strategie.

Kansrijke innovaties
Bij een best practice stopt het niet. Er is meer nodig om de sluipmoordenaar van de industrie de kop in te drukken. “In de komende periode zullen we ons richten op zes innovaties waarvan we verwachten dat ze tot succesvolle resultaten zullen leiden.

Beslissingstool op basis van inspectiekosten
Een eerste is een beslissingstool op basis van inspectiekosten. “We willen inzichtelijk maken hoe je je inspecties zodanig inricht dat ze zo kosteneffectief mogelijk zijn.”

Standaardisatie qua conditiebepaling
Een tweede innovatie luidt standaardisatie qua conditiebepaling. “Het is belangrijk om de conditiebepaling van de isolatiemantel te bepalen, zowel voor commissioning als voor de gebruiksfase.”

Opbouwen van een database met COI-gerelateerde incidenten
“Ten derde richten we ons op het opbouwen van een database met COI-gerelateerde incidenten. We hebben vastgesteld dat er al een en ander over COI in de praktijk is gepubliceerd, maar veel gevallen blijven nog onder de radar. Door dieper te graven en beter te registeren komen er meer dingen boven water wat leidt tot nieuwe inzichten.

Coating monitoringsprogramma
Als vierde komt het inrichten van een coating monitoringprogramma aan bod. “Het is belangrijk om te kunnen bepalen vanaf welk vochtgehalte het noodzakelijk is om het gedrag van de coating te monitoren. Het is belangrijk om dit in het achterhoofd te houden wil je het gedrag onder de isolatielaag, met vaak specifieke agressieve omstandigheden, kunnen monitoren.”

Ontwikkeling kosteneffectief vochtmonitoringsprogramma
Het ontwikkelen van een kosteneffectief vochtmonitoringsprogramma is innovatie nummer vijf. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van sensoriek op de isolatie. Het is belangrijk om het vochtmonitoringsprogramma op een effectieve manier in te richten. Daarbij is het wel van belang dat het bewezen effectief is. Bewijsvoering is hier een belangrijk aspect.”

Bredere toepassing van de CINI
“Tot slot willen we naar een  bredere toepassing van de CINI (Commissie Isolatie Nederlandse Industrie) standaard. De CINI-standaard wordt al toegepast, maar in de praktijk is het door omstandigheden niet altijd mogelijk om volgens de CINI-standaard te werken aangezien sommige delen van installaties zich niet goed laten isoleren. Ook daarvoor willen we een oplossing.”

Toekomst
De komende tijd zullen WCM en partners zich richten op deze zes topics. “We zijn ervan overtuigd dat door er gezamenlijk de schouders onder te zetten, we de sluipmoordenaar van de industrie klein zullen krijgen. Een ieder die denkt daar baat bij te hebben, is van harte welkom om de ontwikkelde kennis toe te passen en verder te ontwikkelen.”

Ga terug