Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Energietransitie: “Geld zou voor bedrijven geen issue meer mogen zijn”


“Niemand heeft gezegd dat verduurzamen eenvoudig is. Zo is alles tegenwoordig een uitdaging. Maar bundel je de krachten, dan is veel mogelijk. Heel veel!” Aan het woord is Tessa Hermens van Ruremonde. Sinds afgelopen december is zij programmaleider Verduurzaming Industrie en Glastuinbouw, een volledig nieuwe functie bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Met mijn komst kunnen we meer doen voor de verduurzaming van de sector industrie vanuit NVDE.”

De NVDE, opgericht in 2015, is de organisatie van ondernemers in duurzame energie in Nederland. “Wij zijn een maatschappelijke belangenbehartiger en maken ons sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. We onderzoeken hoe we dit doel samen met onze achterban – bestaande uit zo’n 6000 leden, van banken, bedrijven, onderzoeksinstellingen, netbeheerders tot energieleveranciers – tegen 2050 kunnen bereiken.” Geen eenvoudige opgave. “Energiebesparing is een actueel agendapunt voor alle sectoren. Per sector, denk aan gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie – gaan we na welke acties en welk beleid sectorafhankelijk nodig zijn om echt stappen te kunnen maken. Zo is er bijvoorbeeld de energiebesparingsplicht voor de industrie die vanaf 2023 wordt verbreed. Wij proberen door gesprekken met Den Haag de wetgeving hieromtrent enigszins te buigen, niet alleen pro verduurzaming maar ook pro werkbaarheid voor bedrijven. Ook leveren we na afstemming met onze leden pleidooien aan bij de Tweede Kamer. We willen de Kamerleden hiermee - en met persoonlijke gesprekken - voeden met inzichten met betrekking tot effectiviteit van wet- en regelgeving. Veel van mijn collega’s en ook ikzelf hebben een inhoudelijke achtergrond waardoor we een brug kunnen vormen tussen ondernemers en politiek bestuurders. En ook de media zoeken we regelmatig op om verduurzaming hoger op de agenda’s te zetten.”

Programma Verduurzaming Industrie

Om de sector industrie nog meer te ondersteunen is de NVDE sinds kort partner geworden van het Programma Verduurzaming Industrie. “Het platform is ontstaan vanuit RVO samen met VEMW. Sinds december 2021 is de NVDE partner geworden.  FedEC en de industrieclusters zijn netwerkpartners. Voor de industrie is het dé plek waar je alle relevante informatie kunt vinden over verduurzaming. We delen kennis over de laatste stand van zaken met betrekking tot subsidies en regelingen, technologie en innovaties. We organiseren regelmatig inspiratiesessies – zowel digitaal als fysiek - terwijl bedrijven altijd met hun vragen bij ons terecht kunnen, door ons rechtstreeks te benaderen of via de actieve vraagbaak op de website.”

Geld mag geen issue meer zijn

Wat enorm leeft bij bedrijven zijn de stijgende energieprijzen, de afhankelijkheid van energie en de mogelijkheid om afgeschakeld te worden. Ook mogelijke congestie op het elektriciteitsnet wanneer je elektrificeert is een issue. Hermens van Ruremonde: “Energie besparen kan in principe altijd, maar verregaande elektrificatie of verduurzaming van de energiebronnen heeft wat meer voeten in de aarde. Zo is de benodigde temperatuur voor bepaalde bedrijfsprocessen een bepalende factor voor wat wel of niet mogelijk is, evenals de ligging in Nederland.  Maar door de hoge energieprijzen, leningen die vrij eenvoudig zijn te verkrijgen met een goed business model en de beschikbare subsidies die steeds worden uitgebreid, hoeft geld geen issue meer te zijn. Zelfs zonder subsidie is veel mogelijk. Veel projecten – zoals de inzet van restwarmte met of zonder warmtepomp  – zijn nu zelfs zonder subsidie rendabel. Dat verduurzamen geen eenvoudig traject is, weten we allemaal. Maar er is vaak meer mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt.  En met andere partijen kennis delen of samenwerken kan daarbij zeker helpen.”

Waterstof op zee

Een van de projecten waar de NVDE samen met andere partijen momenteel naar kijkt, is hoe offshore elektrolyse – waterstof op zee – hoger op de agenda kan worden gezet. “Het is logisch om op land de eerste ervaringen op te doen met windmolens die waterstof produceren, maar om het ook zo snel mogelijk offshore te kunnen toepassen, zul je vandaag al stappen moeten zetten. Met een werkgroep van tien partijen hebben we uitgezocht wat reëel is en we zien wel degelijk mogelijkheden om in 2030 offshore elektrolyse operationeel te hebben. Maar dan moet de wil er zijn om dit jaar al acties te ondernemen. En slagen we erin om waterstof op die manier op zee te produceren en vervolgens aan land te brengen, dan biedt dit de industrie een enorme winst.”

Het Programma Verduurzaming Industrie zal ook met een stand aanwezig zijn tijdens Industrial Heat & Power en zal er een webinar verzorgen.

Ga terug