Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Anticiperen op stijgende energie- en emissiekosten


Stijgende kosten voor energie en CO2-emissie, strenger wordende wet- en regelgeving en een volatiele energiemarkt zorgen ervoor dat veel bedrijven voor een enorme uitdaging staan. “Om grip te krijgen, is er een aantal acties die bij wijze van spreken vandaag al kunnen worden uitgevoerd.  Andere maatregelen kunnen op middellange termijn worden doorgevoerd omdat ze een langere voorbereidingstijd of realisatietijd vergen door bijvoorbeeld benodigde engineering, vergunningen- of subsidieaanvraag en dergelijke. Tot slot is het aan te bevelen om nu al je strategie voor de langere termijn op te stellen”, zegt Stijn Schlatmann, manager director van Blueterra.

Korte termijn

Op korte termijn is een aantal acties mogelijk. “Het is verstandig om een noodscenario te hebben klaarliggen. Politiek onstabiele situaties zoals rond Oekraïne of een zeer strenge winter kunnen ertoe leiden dat er een tekort ontstaat in de gastoevoer. Wat doe je als bedrijf als je plots wordt geconfronteerd met een gastekort óf een enorm hoge gasprijs? Het is aan te raden om je op dergelijke situaties voor te bereiden. Dit kan betekenen dat je onderzoekt of je de productie tijdelijk kunt stilleggen, dat je je energie supply via een alternatieve route ontvangt of dat je een deel van de productie tijdelijk door een productielocatie in ander werelddeel laat overnemen. Elke oplossing is bedrijfsspecifiek, maar een noodplan hebben is voor elk bedrijf een must.”

Besparen

Daarnaast is sterk inzetten op energiebesparing een belangrijk actiepunt voor de korte termijn. “Bedrijven die al een energiebesparingsonderzoek hebben uitgevoerd (bijvoorbeeld een EED-audit) kunnen dit met de huidige energieprijzen en -tarieven nogmaals doorrekenen. Een maatregel die in het verleden minder interessant leek, komt mogelijk toch in aanmerking om toe te passen. Daarnaast is meer investeren in isolatie een maatregel die zich snel terugverdient. Denk niet alleen aan hete en koude oppervlakken maar ook aan afsluiters, flenzen, waterleidingen,…”


Geïsoleerde afsluiters

Energiemonitoring is een volgend actiepunt. “Door goed je verbruikspatroon te monitoren kun je nagaan of er sluipverlies zit in bepaalde apparaten of toepassingen die niet zijn uitgeschakeld.”

Andere voor de hand liggende korte termijnmaatregelen zijn het controleren van de dichtheid van je persluchtsysteem, de correctie instellingen van koeling en verwarming, het opsporen van eventuele stroomlekkages (bijvoorbeeld condenspotten), nagaan of deuren goed zijn afgedicht, of verlichting niet onnodig blijft branden, enzovoort. Met good houskeeping kun je al enige energie besparen. Wees ook hier kritisch op het gebruik en betrek je medewerkers erbij”, aldus Schlatmann.

Middellange termijn

Naast acties die je meteen kunt uitvoeren, vergen andere maatregelen meer voorbereidingstijd. Gebouwverbeteringen aanbrengen zoals het vervangen van glas door A++ glas en de aanschaf van ledverlichting zijn een paar voorbeelden. Ook de installatie van een warmtepomp, een economiser, een warmte- of stoombuffer, PV-panelen of andere energieopweksystemen zijn maatregelen die je op de middellange termijn kunt aanpakken.  “Bedrijven met een WKK kunnen daarnaast kritisch kijken of deze flexibel(er) kunnen inzetten. Misschien zijn verbeteringen mogelijk door een ander start-stop-gedrag, deellastgedrag of afgasturbine. Als de E-prijzen laag zijn kun je de WKK uitzetten en overgaan op gas terwijl je elektriciteit inkoopt van het net. Hiermee kun je je kosten optimaliseren en verlaag je je co2-emissie.”
Ook de aanschaf van een E-boiler kan interessant zijn. “Met de SDE++ subsidie kun je op dit moment vrij snel tot een interessante business case komen. Je hebt E-boilers in de grootte van 1 ton per uur tot 30 ton per uur.” Toch is het niet voor alle bedrijven geschikt, waarschuwt Schlatmann. “Voor bedrijven waar geen WKK staat kan het een probleem zijn om je netverbinding te verzwaren omdat de infrastructuur ervoor niet is voorzien. Maar bij bedrijven die al een WKK hebben,  is er vaak al sprake van een zware netverbinding. Hier wordt het extra toevoegen van zo’n e-boiler vrij eenvoudig.”

Vraagsturing

Vraagsturing is nog een aspect waar bedrijven rekening mee kunnen houden. “In de industrie heeft dit thema nog maar weinig aandacht gehad. Als je je product of halffabricaat kunt bufferen en je mogelijk ook je productie zonder problemen tijdelijk kunt stilzetten, kun je inspelen op de volatiliteit van de energieprijzen.”

Langere termijn

Naast focus op de korte en middellange termijn is een langetermijnstrategie nodig. “Hier ligt de focus doorgaans wat zwaarder op CO2-reductie, in lijn met de Europese en landelijke doelstellingen. Breng je je CO2-emissie omlaag, dan zullen de kosten die hieraan zijn gekoppeld eveneens dalen. Je wordt minder kwetsbaar voor de hoge CO2- en energieprijzen en volatiliteit terwijl het bijkomende effect is dat je minder NOx en fijnstof uitstoot. Het komt je imago ten goede en je bent bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen, richting je omgeving, klant en werknemers.”

Fundamentele analyse

In de langetermijnstrategie gaat het om een fundamentele analyse van je product, je productieproces en de gehele keten (ook wel scope 1, 2 , 3). “Is je product en je productieproces nog toekomstbestendig in een wereld die uitgaat van low carbon of nulemissie tegen 2040 en 2050? En hoe ziet je LCA (levenscyclusanalyse) eruit? Dergelijke onderzoeken voeren we samen met onze klanten uit om te komen tot passende maatregelen. Het is daarbij belangrijk dat je rekening houdt met alle verwachte ontwikkelingen wat betreft de prijzen, fiscaliteit en CO2-prijsontwikkeling.”

Leg je vervolgens de gevonden maatregelen die voortkomen uit je onderzoek, vast in een tijd- en investeringsschema, dan ontstaat een roadmap die inzicht biedt in welke maatregelen wanneer richting 2030-2040 kunnen worden genomen, om een lock-in te voorkomen. De maatregelen kunnen een grote impact hebben op je bedrijfsvoering. Daarom is het belangrijk deze roadmap nu al op te stellen. Je kunt hierdoor bovendien veel beter rekening houden met verbouwings- of onderhoudsplannen die al gepland staan.”

Grafiek met een ‘waterfall’ van projecten zoals in een roadmap uitgewerkt

Samenwerking

Tot slot kun je nagaan of op het bedrijventerrein waar je bent gevestigd, samenwerken met collegabedrijven mogelijk is. “Door krachten te bundelen  - denk aan uitwisseling van restwarmte, gezamenlijk investeren in windmolens, … - kom je mogelijk sneller tot rendabele oplossingen. Vaak is de locatie bepalend voor je mogelijkheden en je strategie. Je locatie speelt qua energievoorziening een veel bepalendere rol dan in het verleden.”

Ga terug